Hebrb PS

DEKRET BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO

O PRZEŻYWANIU ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA


Ojciec Święty Franciszek postanowił, że rok 2021 będzie obchodzony w Kościele powszechnym jako Jubileuszowy Rok Świętego Józefa. Nakłania nas to do hojnej odpowiedzi na ten dar i jak najlepszego wykorzystania go w duszpasterstwie.

I. Przekazuję zatem, że w nawiązaniu do listu apostolskiego Patris corde Papieża Franciszka z 8 grudnia 2020 r. i na mocy wydanego tego samego dnia dekretu Penitencjarii Apostolskiej, w Roku Świętego Józefa wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca świętego oraz oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu). Zostaje on udzielony tym, którzy:

1) przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad Modlitwą Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie;
2) na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy;
3) odmówią Różaniec Święty w rodzinie lub z narzeczonym (-ą);
4) codziennie powierzają swoją pracę opiece Świętego Józefa oraz wszyscy wzywający Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za szukających pracy, aby mogli ją znaleźć lub o to, by praca wszystkich ludzi była bardziej godna;
5) odmówią Litanię lub inną modlitwę do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom poddanym różnym formom prześladowania;
6) odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę (np. Do Ciebie, Święty Józefie) lub spełnią akt pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach 19 marca, 1 maja, w Święto Świętej Rodziny, a także 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego;
7) w trwającym obecnie publicznym zagrożeniu zdrowia są osobami w podeszłym wieku, chorującymi, konającymi lub ze zrozumiałych powodów nie mogącymi wyjść z domu, a które - odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków - odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje je przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, Pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności swojego życia.

II. Idąc za sugestiami Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, zawartymi w piśmie z 6 stycznia 2021 r., niniejszym ustanawiam w diecezji drohiczyńskiej kościoły jubileuszowe (stacyjne). Jako, że w diecezji jest tylko jeden kościół pod wezwaniem Świętego Józefa, dołączam ze względów duszpasterskich jeszcze inne kościoły:
1) pw. św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach;
2) pw. Zwiastowania NMP w Miedznie;
3) pw. Narodzenia NMP w Ostrożanach;
4) pw. Trójcy Świętej w Rudce;
5) pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim.

Świątynie te powinny być otwarte dla wiernych w ciągu dnia (lub przynajmniej w określonych godzinach dnia), aby mogli trwać na adoracji Najświętszego Sakramentu i mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
III. Dni 19 marca i 1 maja 2021 r. niech będą w tym roku obchodzone bardziej uroczyście nie tylko w kościołach stacyjnych, ale we wszystkich parafiach, Wyższym Seminarium Duchownym i we wspólnotach zakonnych. Należy wygłosić w te dni okolicznościową homilię, a po Mszy świętej odmówić litanię do Świętego Józefa.

IV. Gorąco zachęcam, aby w okresie od 19 marca do 1 maja br., każdego dnia była w kościołach po Mszy świętej odmawiana modlitwa do Świętego Józefa (Do Ciebie Święty Józefie…). Ponadto, niech 19-ty dzień każdego miesiąca (począwszy od marca, aż do zakończenia Roku Świętego Józefa, 8 grudnia 2021 r.) będzie dniem szczególnej modlitwy do tego Wielkiego Patrona Kościoła i rozważania myśli zawartych w liście Ojca świętego Franciszka Patris corde. Zalecam też do odprawienia w tych dniach Mszy świętej wotywnej o Świętym Józefie.

V. Wszystkich katechetów proszę o nawiązywanie do postaci Świętego Józefa i korzystanie w katechezie z nauczania św. Jana Pawła II (Redemptoris Custos) i papieża Franciszka (Patris corde). Proszę też o zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w nabożeństwach ku czci Świętego Józefa organizowanych w kościołach.
Niech Jubileuszowy Rok Świętego Józefa będzie dla wszystkich szczególnym czasem łaski, wielkim darem, a jednocześnie wezwaniem do kształtowania swojej postawy na wzór Świętego Opiekuna Zbawiciela i do modlitwy za Kościół, za Parafie i za nasze Rodziny.

Wiernym diecezji drohiczyńskiej na przeżywanie Roku Świętego Józefa z serca błogosławię


+ Piotr Sawczuk
Biskup Drohiczyński


Ks. Zbigniew Rostkowski
Kanclerz Kurii


Drohiczyn, dnia 22 lutego 2021 r.